Výcvik koučování

„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“ (Carlo Goldoni)

 Charakteristika programu

Máte před sebou pozvánku do výcviku, který připravuje kouče na první akreditační stupeň (AC – Akreditovaný kouč). Požadavky na získání akreditací naleznete na www.cako.cz.

Náš výcvik se vyznačuje tím, že přináší ve vyrovnané míře sebezážitek z rozvoje vlastní osobnosti a zároveň koncepční a ucelený systém práce s jednotlivcem, zejména (ale nejen) ve firemním prostředí.

Je příležitostí pro všechny, kteří chtějí růst lidsky i profesionálně a umět lépe pracovat sami se sebou i s ostatními. Nabízí tedy nejen potřebnou teorii a techniky, ale také významné nástroje pro sebepoznání. Účastníci tak získají vše, co potřebují pro výkon koučování, tj. jak emoční zážitky z vlastního osobnostního rozvoje, tak vysoce účinný soubor znalostí a metod koučování.

Konkrétně program zahrnuje rozvoj osobnosti kouče, základy systemických teorií, získání specifických znalostí a dovedností potřebných pro realizaci koučování, soulad s etickým kodexem a supervize koučování.

Účastníci oceňují komplexitu výcviku, který mimo jiné nabízí prostor pochopení filozofických a teoretických základů úspěšné práce s lidmi.

Program je veden výhradně akreditovanými kouči s dlouholetými zkušenostmi v oboru firemního koučování a psychoterapie. Účastníci mimo jiné oceňují, že každý ze supervizorů je jinou osobností, ale všichni vycházejí ze stejného zdroje, zažívají tedy „pestrost v jednotě“.


Cílová skupina

Výcvik je vhodný pro kohokoli, kdo chce profesionálně a lidsky růst, umět lépe budovat vztahy, účinně ovlivňovat druhé lidi a pomáhat jim v rozvoji. Většina účastníků jsou manažeři, kteří tak významně rozšiřují svoji manažerskou kvalifikaci a dosahují s lidmi výrazně lepších výsledků. Výcvik je rovněž plnohodnotnou kvalifikací i pro zájemce o profesionální koučování.


Rozsah výcviku

Jde o 96 hodin pod vedením supervizorů, 12 hodin ve svépomocných skupinách a 8 hodin koučování s profesionálním koučem. Výcvikový program je rozložen do šesti dvoudenních setkání vedených akreditovanými kouči a minimálně dvou šestihodinových setkání ve skupině s ostatními účastníky (případně tří setkání po min. 4 hodinách). Individuální koučování si každý domlouvá sám přímo s vybraným koučem v případě, že je účastník neabsolvoval v minulosti.

Svépomocné skupiny se setkávají povinně mezi soustředěními.

Na každé soustředění se od účastníků očekává příprava. Ta zpravidla zahrnuje látku k nastudování, sebereflexi a praktická cvičení. Poslední soustředění zahrnuje závěrečnou zkoušku.


Cena

Cena za výcvik je 68 000 Kč (+ DPH). V ceně jsou započítány veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učebny a techniky, kávové přestávky a posouzení závěrečných prací a kazuistik. Dopravu, ubytování a ostatní stravu a nápoje si hradí účastníci zvlášť a činí necelých 2 000 Kč na jedno soustředění. Případné hodiny s externím koučem či případné náhrady za neúčast si hradí účastníci také zvlášť.

Aktuální data výcviku naleznete na www.systemicky-institut.cz/cs/portfolio-items/vycvik-koucovani-i-akreditovany-vzdelavaci-program-acp


Podmínky k získání certifikátu Systemického institutu:

 • 90% účast (na soustředěních i ve svépomocných skupinách)
 • průběžné plnění domácích úkolů
 • minimálně 8 hodin zkušenosti z koučování s profesionálním koučem
 • závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • kasuistika v rozsahu min. 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • závěrečná zkouška (teoretická i praktická – supervize videonahrávky)
 • závazek dodržovat etický kodex České asociace koučů

Certifikát obsahuje stručný popis výcviku a podmínek, které absolvent splnil pro získání certifikátu. Pro účastníky, kteří nenaplní tyto podmínky, vystaví Systemický institut na jejich vyžádání písemné potvrzení o účasti ve výcviku s relevantními údaji.


Základní oblasti programu:

 • Výuka specifických koučovských kompetencí – filozofie a základní teorie systemického   koučování, metodika a nástroje
 • Rozvoj osobnosti a další relevantní dovednosti potřebné pro koučování
 • Profesionální etika a kritické myšlení
 • Zážitková zkušenost s koučováním na sobě
 • Supervize
 • Závěrečné zkoušky (součást supervize)

Obsah programu

1. soustředění

Koučování a podobné profese; konstruktivismus a objektivismus; koncept kontroly a pomoci; principy koučování; práce s ne-problémem; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání a získání žádosti).

2. soustředění

Konstruktivismus a systemické teorie (systémové teorie, kybernetika, teorie autopoiézy ad.) kontrola a pomoc v koučování (kontrolní kontexty); teorie osobnosti v metafoře; kompetence kouče; druhy podnětů; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání, stanovení objednávky partnera, domluva zakázky a realizace).

3. soustředění

Osobnost a myšlení kouče; sebereflexe kouče; druhy pomoci (vzdělávání, poradenství, podporování a doprovázení); druhy kontroly (péče, dozírání, motivování a vyjednávání); druhy otázek; potřeby v koučování a objednávka zadavatele (firemní zadání); supervize nahrávek rozhovorů.

4. soustředění

Etika obecně a systemická etika; škály a pozitivní přerámování; nácvik koučovacích rozhovorů; práce s objednávkou zadavatele; supervize nahrávek rozhovorů.

5. soustředění

Etický kodex kouče; vytvoření zakázky se zadavatelem; jak získat klienty; supervize nahrávek rozhovorů; příprava na závěrečné zkoušky.

6. soustředění 

Teoretická zkouška; praktická zkouška – supervize nahrávek rozhovorů.


Reference účastníků

„Výcvik je smysluplný, rozumně rozvržený, návodný, ale i poskytující maximum prostoru pro vlastní aktivitu. Lektoři se liší stylem práce, ale myšlenky systemického přístupu předávají s fascinující mírou shody, což působí nesmírně věrohodně a samo o sobě to pomáhá uvěřit v sílu tohoto přístupu… V neposlední řadě jsem díky kurzu poznal několik velmi zajímavých lidí, kteří „stojí za to“. Filip Král

„Tento výcvik doporučuji všem, kteří se chtějí vydat na cestu koučování nebo na cestu osobního rozvoje, protože má všech 5 P (profesionální, překvapující, pokrokový, příjemný a provokující).“ Hana Fialová

„Výcvik koučování pro mě znamenal velké obohacení, jak v pracovní, tak v soukromé rovině… Během výcviku dochází k velkým posunům ve způsobu myšlení většiny účastníků, všichni lektoři jsou skvělí lidé, kteří dokáží s těmito změnami výborně pracovat a upřímně řečeno – měřítkem může klidně být i to, že večer i po téměř devíti hodinách výcviku všichni aktivně pracovali:-).“ Regína Kořínková

„Při příležitosti tohoto kurzu jsem měl tu vzácnou možnost potkat Magdu a Kláru. Klára je velmi rozhodná, zkušená a odborně vysoce zdatná. Je i velmi empatická a skvěle pomáhá při cestě za systemikou. Otevřel se mi s ní svět kybernetiky, reflexe, sebereflexe, otázek, odpovědí a mnoha dalších oblastí. Přístup Magdy je lidský, neformální, velmi odborný a nadchne každého, kdo umí naslouchat. Úžasné jsou metafory a způsob podání celé problematiky. Krásné je Magdino “jazykování”. Vše je opravdové a úžasné. Systemika mi nabídla zcela nový pohled na okolní svět, na sebe samého… Považuji za férové upozornit, že systemika v Magdině a Klářině podání zcela zásadně změní Váš život. Změníte životní filozofii, pohled na sebe, ostatní, celý okolní svět a poznáte díky tomu skvělé lidi.“ Josef Bárta

„Do kurzu Výcviku koučů jsem se dostala v době, kdy se mi rozpadlo manželství, měla jsem problémy s rodičem a vybírala jsem si nové zaměstnání. Dnes děkuji šťastné intuici, že mne do kurzu přivedla. Pochopila jsem nejen jak účelně a efektivně SKUTEČNĚ pomáhat ostatním, ale díky kurzu jsem významně pomohla především sama sobě. Najít znovu smysl v životních peripetiích, pochopit, co člověk díky životním zkouškám pochopit má a klást si v těchto situacích ty správně otázky – to jsou „žádoucí vedlejší účinky“ výcviku koučů, které mne posunuly o několik stupňů výš jako člověka. Byla to dosud má nejlepší investice, protože její hodnota je nevyčíslitelná a navíc -trvalá.“ Jitka Rathauská

„Systemický výcvik mě obohatil o nový pohled na koučování. Pomohl mi více si uvědomit vliv kontextu na lidské vnímání a to, že dva lidé mohou stejnou situaci vidět velmi odlišně. Výcvik ve mně prohloubil respekt k druhým lidem a k jejich vnímání okolního světa. Líbily se mi též svépomocné skupiny, ve kterých jsme si s ostatními účastníky praktikovali dovednosti získané při výcviku. Získané poznatky se snažím využívat jako interní kouč i jako manažer.“ Petr Staněk

„Výcvik mi vyhovoval jak v organizaci, tak i v přístupu obou lektorek – koučů, které jsou velmi rozdílné a přitom se skvěle doplňují. Na jedné straně opravdová lidskost a člověčenství, na druhé vysoce profesionální přístup, které vedou společně k naplnění nejen vlastního spokojeného a úspěšného života. Po skončení výcviku jsem si uvědomila, jak moc jiný člověk jsem oproti tomu, když jsem vstoupila.“ Marta Břehovská


Navazující Výcvik koučování II.

Na cestě k vyšší integritě člověka – kouče

K tomuto výcviku spojily své síly a zkušenosti dvě vedoucí společnosti v oblasti koučování na českém trhu: Systemický institut a Spolupráce.

Je určen pro absolventy základního výcviku v oblasti koučování v rozsahu alespoň 95 hodin. V tomto programu si dále rozvinete vaše koučovací dovednosti a rozšíříte si je o profesionální práci se zadáním a o práci se skupinou. Vybavíme vás potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. Zaměříme na váš další osobnostní rozvoj a také na citlivost pro etická dilemata. Významný prostor bude věnován supervizím. Výcvik je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP – www.cako.cz) pro skupinu 8 – 12 účastníků.

Výcvik vedou tito supervizoři: Klára Lauritzenová, Magda Vašáková Loumová, Vladimír Dvořák a Naďa Grosamová.

Pro další informace se prosím obraťte e-mailem na info@systemicky-institut.cz nebo je naleznete na http://www.systemicky-institut.cz/cs/portfolio-items/vycvik-koucovani-ii-stupen/