Systémové myšlení

„Opravdu vážné problémy, jimž bude lidstvo čelit, se týkají naší neschopnosti chápat naše komplexní lidské systémy a řídit je.“ (Peter Senge)

 

Co to je systémové myšlení?

Myslet systémově znamená vědět na jakých principech fungují (nejen sociální) systémy, jaké jsou jejich zákonitosti vzniku, růstu a zániku a vidět tudíž veškeré intervence do systému ve všech jejich souvislostech.

Chceme-li docílit systémové změny, musíme se na firmu dívat jako na celek, v celé její komplexitě.

Systémová teorie říká, že ačkoli mluvíme o velmi různorodých a komplexních systémech, všechny mají společné principy a koncepty, na kterých jsou založeny. Odhalíme-li tedy tyto obecné zákony, můžeme v systému pracovat s jakýmikoli problémy.

Systémový přístup, na rozdíl od analytického přístupu, zdůrazňuje vazby mezi prvky v systému. Ty nejsou lineárně-kauzální, ale cirkulární.

Systémové archetypy jsou opakující se struktury, které se vyskytují v dynamických systémech. Jejich objevení a pochopení nám umožňuje účinné zásahy. Jedná se například o vyvažující proces s prodlevou, přesouvání břemena, meze růstu, erodování cílů, eskalaci, úspěch úspěšným a další.


Pochopení zákonitostí komplexních systémů:

 • komplexnost
 • dynamická rovnováha
 • princip cirkularity
 • zpětnovazebné smyčky
 • a další…

Systémové myšlení a řízení lidí

Systémové myšlení lze uplatnit nejen při řízení větších týmů, ale i jednotlivců. Nabízíme v tomto smyslu jeho praktické aplikace.

Příklady některých praktických otázek, které účastníci řeší:

 • Jak řídit rychle rostoucí firmu?
 • Jak řešit chronické problémy, když nepomáhá ani výměna lidí ani jejich vzdělávání?
 • Co když mají zaměstnanci jiné cíle než zaměstnavatel?
 • Jak to, že nefungují opatření, která v minulosti fungovala?
 • Jak dojít ke správnému rozhodnutí?
 • Jak mít věci pod kontrolou a zároveň nechat lidem prostor?
 • Jak dosáhnout lepších výsledků s menším úsilím?
 • Jak vzít v úvahu všechny faktory komplexního prostředí?
 • a další..

Pro získání dostatečných znalostí k systémovému myšlení a příslušných dovedností k řízení malých i velkých týmů, firem i realizaci systémových změn doporučujeme kombinaci vzdělávání s praktickým řešením konkrétních problémůúčastníků. Ze začátku je větší podíl vzdělávání k uchopení celé problematiky a postupně se přechází k workshopům určeným k nastavování konkrétních opatření v praxi účastníků.