Výcvik koučování I. – EMCC Global Quality Award – Practitioner level (mezinárodně akreditovaný program vyšší úrovně)

„…neb zrovna tam, kde pojmy chybí, v čas příhodný lze slovo uplatnit.

Slovy se síla v půtce měří, ze slov se krásně systém zmotá…”

„Šedá, můj příteli, je všechna teorie, a žití zlatý strom se zelená.“

(J. W. Goethe – Faust)

 


Koučování?

Je cesta (sebe)poznávání, způsob komunikace a rozvíjení potenciálu, profese i mocný nástroj změny. Záleží jen na Vás, co ve Vašem světě bude znamenat, jaký konkrétní význam mu ve vašem životě přiřadíte.

Koučování je také umění komunikace. Vyžaduje trpělivost, zvídavost a respekt, kterých v životě obyčejně dosáhneme zkušeností, zážitkem a seberozvojem.

Koučování je ovšem také profesionální dráha, na které můžeme využívat koučovací přístup jak v řízení firmy, tak v doprovázení jednotlivce i skupiny na fascinující cestě za jejich cíli.

Systemické koučování je pak specifický přístup dosahování změn založený na poznatcích věd o fungování systémů, filozofii konstruktivismu a teorii komunikace.


Naučit se koučovat?

Znamená rozvíjet se na jak na úrovni teoretických znalostí a praktických dovedností, tak osobnostně. A to se může zdát náročné.

Náš výcvik proto stojí na:

 • pochopení znalostí – systemický přístup má pevné vědecké pozadí, díky kterému je tak účinné. Teorii ihned přenášíme do praxe.
 • praktickém osvojení si nástrojů a „řemesla“ kouče – koučování využívá specifické metody a postupy.
 • seberozvoji a sebezážitku – osobnost kouče je tím nejdůležitějším nástrojem celého koučování. V první řadě se učíme pracovat sami se sebou.
 • profesionalitě a zkušenosti – naši lektoři jsou profesionální akreditovaní kouči s více než dvacetiletou praxí, kteří program doplňují o své osobní zkušenosti a doporučení.

Co získáte?

 • Nástroj
 • Budete umět rozvíjet potenciál svůj i druhých
 • Naučíte se dosahovat cílů efektivním způsobem
 • Budete umět lépe naslouchat a používat silné otázky
 • Pochopení 
 • Pochopíte fungování sociálních systémů – jak a proč lidská společenství fungují (firma, rodina a další…)
 • Porozumíte fungování myšlení a motivaci
 • Naučíte se chápat chování lidí
 • Cestu k poznání a seberozvoji 
 • Zjistíte o sobě mnoho nového
 • Naučíte se na sebe dívat nezaujatě
 • Naučíte se, jak se učit
 • Profesi 
 • Získáte základní nástroje potřebné k uplatnění se jako kouč na trhu
 • Uplatníte principy koučovacího přístupu v řízení lidí 

„Možná to bude pro někoho těžce uvěřitelné, ale kurz mi dal celý nový svět, který je plný nových možností a náhledů na lidi kolem. Lépe se mi v takovém světě žije. Zároveň mi dal základ dovednosti, kterou můžu udělat něco i pro ostatní.“
V. Unzeitigová, Deputy Director, Responsible Actuary – Life Insurance, Kooperativa

„Výcvik pro mě znamenal velké obohacení, jak v pracovní, tak v soukromé rovině… Dochází během něho k velkým posunům ve způsobu myšlení, všichni lektoři jsou skvělí lidé a upřímně řečeno – měřítkem může být i to, že večer i po téměř devíti hodinách výcviku všichni aktivně pracovali:-).“ Regína Kořínková, External Consultant at MSX International


Je to pro vás?

Ano, pokud chcete profesionálně a lidsky růst, umět lépe budovat vztahy, účinně ovlivňovat druhé lidi a pomáhat jim v rozvoji. Většina účastníků jsou manažeři, kteří tak významně rozšiřují svoji manažerskou kvalifikaci a dosahují s lidmi výrazně lepších výsledků. Výcvik také připravuje zájemce na mezinárodní akreditaci kouče u EMCC. Informace k akreditacím naleznete na emcc-czech.cz nebo v e-learningovém kurzu Základy koučování na www.learn2change.eu.


Rozsah výcviku

Jde o 96 hodin pod vedením supervizorů, 12 hodin ve svépomocných skupinách a 8 hodin koučování s profesionálním koučem. Výcvikový program je rozložen do šesti dvoudenních setkání vedených akreditovanými kouči a minimálně dvou šestihodinových setkání ve skupině s ostatními účastníky (případně tří setkání po min. 4 hodinách). Individuální koučování si každý domlouvá sám přímo s vybranými kouči v případě, že je účastník neabsolvoval v minulosti.

Rozvrh všech soustředění se supervizory je následující:

 1. den: 10 – 20,30 hodin
 2. den: 8,30 – 16,30 hodin

Svépomocné skupiny se setkávají povinně mezi soustředěními.

Na každé soustředění se od účastníků očekává příprava. Ta zpravidla zahrnuje látku k nastudování, sebereflexi a praktická cvičení. Poslední soustředění zahrnuje závěrečnou zkoušku.


Data konání

 

1. 29. – 30. ledna 2024 (pondělí, úterý)
2. 7. – 8. března 2024
3. 11. – 12. dubna 2024
4. 16. – 17. května 2024
5. 20. – 21. června 2024
6. 5. – 6. září 2024

 


Cena a platební podmínky

76 000 Kč (+ DPH)

Cena pro soukromé plátce (platby ze zdaněných peněz):

72 000 Kč (včetně DPH)

 

Co je v ceně?

 • e-learningový kurz Základy koučování
 • účast na cyklu online workshopů od listopadu 2023 (viz https://www.systemicky-institut.cz/cyklus-online-workshopu-pro-kouce/)
 • veškeré studijní materiály
 • pronájem učebny a techniky
 • kávové přestávky
 • posouzení závěrečných prací a kazuistik
 • závěrečná teoretická a praktická zkouška v řádném termínu
 • vydání a doručení certifikátu

 

Co je třeba hradit zvlášť?

 • doprava
 • ubytování
 • ostatní strava a nápoje
 • případné hodiny s externím koučem (1 500 Kč/hod)
 • případné náhrady za neúčast (1 500 Kč/hod)

Ubytování a strava činí přibližně 2 500 Kč na jedno soustředění.


Platební podmínky

Včasné platby se hradí v celé částce, která musí přijít na účet organizátora do příslušného data. U standardní ceny preferujeme z administrativních důvodů rovněž platbu celé částky, je ale možno ji rozdělit zaplacením zálohy před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 1. soustředění.

Účastníci, kteří výcvik platí ve výši standardní platby ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy. Splátky není možné uplatnit pro snížené (včasné) platby.

Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení alespoň části ceny.

Cena za ubytování a stravu je splatná na místě nebo na fakturu přímo s penzionem.


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka, kterého ovšem musí supervizoři schválit.

Přihlášením se do výcviku pro vás automaticky objednáváme stravu a ubytování. Kurz je pobytový, zavazujete se tedy i k úhradě ubytování i stravy bez ohledu na skutečné čerpání. Penzion vám vystaví fakturu.


Jak se přihlásit

Před přihlášením se do výcviku je třeba, aby supervizor provedl s kandidátem na účast motivační rozhovor. Pokud proběhne ve prospěch účasti, závazné přihlášení nastává vyplněním a odesláním přihlášky na webu Systemického institutu (zde na stránce) a zaplacením první faktury.


Místo konání

Penzion FOUSEK

Štědronín 15, 397 01 Písek

tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98

fousek@zvikov.cz

www.zvikov.cz

GPS:

N 49° 25,195´

E 14° 10,890

Některé formy práce budou probíhat i mimo prostory penzionu, proto se nezapomeňte vybavit i na chození venku v přírodě.


Podmínky k získání certifikátu Systemického institutu:

 • 90% účast (na soustředěních i ve svépomocných skupinách)
 • průběžné plnění domácích úkolů
 • minimálně 8 hodin zkušenosti z koučování s profesionálním koučem
 • závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • kasuistika v rozsahu min. 2 000 slov (cca 4 strany textu)
 • závěrečná zkouška (teoretická i praktická – supervize videonahrávky)
 • závazek dodržovat etický kodex EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

Certifikát obsahuje stručný popis výcviku a podmínek, které absolvent splnil pro získání certifikátu. Pro účastníky, kteří nenaplní tyto podmínky, vystaví Systemický institut na jejich vyžádání písemné potvrzení o účasti ve výcviku s relevantními údaji.


Náhrady neúčasti:

Náhrady za neúčast v jiné skupině jsou možné, ale nedoporučujeme je. Účastník si musí nahradit stejné soustředění a nejbližší příležitost bývá až po roce. Lepším řešením je tedy individuální náhrada ve formě konzultací s doporučeným koučem. Počet hodin případné náhrady je menší než počet zameškaných hodin a určí je garant výcviku. Náhradu je třeba vykonat před následujícím soustředěním a je placená.


Základní oblasti programu:

 • Výuka specifických koučovských kompetencí – filozofie a základní teorie systemického koučování, metodika a nástroje
 • Další relevantní dovednosti potřebné pro koučování
 • Rozvoj osobnosti
 • Profesionální etika a kritické myšlení
 • Zážitková zkušenost s koučováním na sobě
 • Supervize
 • Závěrečné zkoušky

Obsah programu:

 

 1. soustředění

Koučování a podobné profese; konstruktivismus a objektivismus; koncept kontroly a pomoci; principy koučování; práce s ne-problémem; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání a získání žádosti).

 1. soustředění

Konstruktivismus a systemické teorie (systémové teorie, kybernetika, teorie autopoiézy ad.) kontrola a pomoc v koučování (kontrolní kontexty); teorie osobnosti v metafoře; kompetence kouče; druhy podnětů; metodika koučovacího rozhovoru (vyjednávání, stanovení objednávky partnera, domluva zakázky a realizace).

 1. soustředění

Osobnost a myšlení kouče; sebereflexe kouče; druhy pomoci (vzdělávání, poradenství, podporování a doprovázení); druhy kontroly (péče, dozírání, motivování a vyjednávání); druhy otázek; potřeby v koučování a objednávka zadavatele (firemní zadání); supervize nahrávek rozhovorů.

 1. soustředění

Etika obecně a systemická etika; škály a pozitivní přerámování; nácvik koučovacích rozhovorů; práce s objednávkou zadavatele; supervize nahrávek rozhovorů.

 1. soustředění

Etický kodex kouče; vytvoření zakázky se zadavatelem; jak získat klienty; supervize nahrávek rozhovorů; příprava na závěrečné zkoušky.

 1. soustředění

Teoretická zkouška; praktická zkouška – supervize nahrávek rozhovorů.


Reference účastníků

Výcvik mi dal, co jsem dlouho hledala a neuměla pojmenovat. Nadhled. A to nad sebou, nad životem, který vedu, nad prací, kterou vykonávám…“ Alena Kuželová

„Výcvik je smysluplný, rozumně rozvržený, návodný, ale i poskytující maximum prostoru pro vlastní aktivitu. Lektoři se liší stylem práce, ale myšlenky systemického přístupu předávají s fascinující mírou shody, což působí nesmírně věrohodně a samo o sobě to pomáhá uvěřit v sílu tohoto přístupu… V neposlední řadě jsem díky kurzu poznal několik velmi zajímavých lidí, kteří „stojí za to“. Filip Král

„Tento výcvik doporučuji všem, kteří se chtějí vydat na cestu koučování nebo na cestu osobního rozvoje, protože má všech 5 P (profesionální, překvapující, pokrokový, příjemný a provokující).“ Hana Fialová

„Měl jsem tu vzácnou možnost potkat Magdu a Kláru. Klára je velmi rozhodná, zkušená a odborně vysoce zdatná. Je i velmi empatická a skvěle pomáhá při cestě za systemikou. Otevřel se mi s ní svět kybernetiky, reflexe, sebereflexe, otázek, odpovědí a mnoha dalších oblastí. Přístup Magdy je lidský, neformální, odborný a nadchne každého. Úžasné jsou metafory a způsob podání celé problematiky. Krásné je Magdino “jazykování”. Systemika mi nabídla zcela nový pohled na svět, na sebe samého… Považuji za férové upozornit, že systemika v Magdině a Klářině podání zcela zásadně změní Váš život.“ Josef Bárta

„Do výcviku jsem se dostala v době, kdy se mi rozpadlo manželství, měla jsem problémy s rodičem a vybírala jsem si nové zaměstnání. Dnes děkuji šťastné intuici, že mne do kurzu přivedla. Pochopila jsem nejen jak SKUTEČNĚ pomáhat ostatním, ale i sama sobě. Najít smysl v životních peripetiích a klást si ty správně otázky – to jsou „žádoucí vedlejší účinky“ výcviku koučů, které mne posunuly o několik stupňů výš jako člověka. Byla to dosud má nejlepší investice, protože její hodnota je nevyčíslitelná a navíc – trvalá.“ Jitka Rathauská

„Výcvik mi vyhovoval jak v organizaci, tak i v přístupu lektorek, které jsou velmi rozdílné a přitom se skvěle doplňují. Na jedné straně opravdová lidskost a člověčenství, na druhé vysoce profesionální přístup. Po skončení výcviku jsem si uvědomila, jak moc jiný člověk jsem oproti tomu, když jsem vstoupila.“ Marta Břehovská

„Váš přístup a způsob výuky při výcviku koučování mi pomohl si uvědomit a přehodnotit spoustu věcí v mém životě. Na začátku výcviku jste „slibovaly zázrak“ a zázrak se opravdu stal. Otevřely jste mi dveře do systemického myšlení a tím jste ovlivnily kladně jak můj život, tak i mých blízkých a kolegů.“ Anastasia Michailidisová 


Supervizoři

Ing. Klára Lauritzenová

European Individual Accreditation – Senior Practitioner, EMCC

Dr. Magda Vašáková Loumová

European Individual Accreditation – Senior Practitioner, EMCC

Jan Pešek

https://www.linkedin.com/in/jan-pe%C5%A1ek-18b51245/?originalSubdomain=cz

Přihláška na akci:

Výcvik koučování I. – European Quality Award (Practitioner level)

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu