Systemický přístup v pomáhajících profesích

Výcvik je určen pro všechny, kteří potřebují fungující nástroje a ucelenou metodologii a filozofii pro práci s lidmi. Jde o výcvik i supervize pro ty, kteří pracují s lidmi v kontextu pomáhání – terapeuty, učitele, lékaře, sociální pracovníky a další, kteří chtějí být ve své práci spokojení a užiteční pro druhé…


Rozsah výcviku

Výcvik je koncipován jako komplexní certifikovaný program v celkovém rozsahu 800 hodin. Je rozložen na tři roky. V každém roce proběhne 9 setkání výcviku a supervizí, 8 setkání podpůrných skupin, individuální supervize a práce na domácích úkolech.


Tento výcvik již probíhá, další běh bude otevřen v roce 2025.


 

Cena

99 000 Kč + dph za celý výcvik, v každém roce tedy 33 000 Kč+ dph


Forma výcviku

Teorie, praktické vedení rozhovorů, cvičení, kazuistiky – řešení případů z praxe, supervize. Forma výcviku je výhradně interaktivní, vzdělávání je vedeno formou koučování (hledání a naplňování vlastních potřeb), s důrazem na sebereflexi účastníků.


Podmínky pro certifikaci:

 • 90 procent účasti ve výcviku
 • Videozáznamy a rozbory tří rozhovorů
 • Kazuistika
 • Závěrečná práce a její obhajoba

Základní okruhy

Teorie a praxe:

Systemický přístup v terapii, koučování, vzdělávání, výchově a v dalších pomáhajících profesích. Systémově terapeutické přístupy. Systemická práce v managementu a podnikání.

Filosofie konstruktivismu a sociálního konstrukcionismu. Maturanova biologická teorie, teorie fungování systémů, komunikační teorie. Základní představitelé jednotlivých směrů systemického přístupu.

Narativní přístup. Rozhovor jako nástroj pomoci. Vedení pomáhajícího rozhovoru.

Sebezkušenost:

Rozměr pomáhající profese a její náročnost na pracovníka, vnímání vlastních hranic a možností.

Práce se sebou samým v roli pracovníka – duševní a profesní hygiena, sebereflexe, supervize a další formy profesního rozvoje.

Vlastní konstrukty o sobě samém, můj životní příběh.

Systemická etika – etické otázky mojí profese. Práce s vlastními předpoklady, jejich reflektování.

Klient-partner – přebírání zodpovědnosti x pracovník – zkompetentňování partnera.

Supervize:

Vedení případu, kazuistika. Reflektování kontextu terapeutické práce-profesionalita. Rozbory videonahrávek z konzultací, supervize přímé práce s klientem.

 • Rozměr pomáhající profese a její náročnost na pracovníka, vnímání vlastních hranic a možností. Hranice mezi jednotlivými systemickými přístupy – terapie, poradenství, koučování.
 • Modely – systémově terapeutické přístupy, základní představa.
 • Práce se sebou samým v roli pracovníka – duševní a profesní hygiena, sebereflexe, supervize a další formy profesního rozvoje.
 • Kontext pomáhání – historie, etika, filozofie.
 • Systemická etika, filozofické základy – radikální konstruktivismus, sociální konstrukcionismus ad.
 • Rozhovor jako nástroj pomoci – terapeutická moc rozhovoru a jeho zákonitosti.
 • Exkurz do terapeutických systemických škol (Milánská a postmilánská škola, narativní přístup ad. Základní představitelé systemického přístupu: Ludewig, Shazer, Kim Berg, Salamon, Maturana, Schlippe a další.
 • Narativní přístup a jeho využití – narace a metanarace.
 • Teorie systémů, systemické pojetí problému.
 • Etické otázky profese.
 • Systemická práce při vzdělávání, systemická práce s rodinou a institucemi.
 • Systemická práce v managementu a podnikání.
 • Vedení případu, kazuistika.
 • Kontext terapeutické práce.
 • Speciální fenomény – neverbální komunikace, adolescenti, násilí, drogy a závislosti, nemoci a ztráty v rodině, obtížná sociální situace.
 • Systemické otázky – dotazování cirkulární, dotazování na výjimky a možnosti ad.

Lektoři

Kurz zabezpečují lektoři, specializující se na jednotlivou problematiku. Hlavním lektorem je Magda Vašáková Loumová; další jednotlivá specializovaná soustředění povedou Alena Křepelová, Klára Lauritzenová, Jan Pešek a další.

Přihláška na akci

Systemický přístup v pomáhajících profesích

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

 

Žádost o vydání certifikátu