Jak vést … sebe, školní týmy, školu

„Karle, jak to máme udělat? Říkal jsi, že se máme domluvit, ale to nejde, protože …“ Každodenní střípky, kapky, které dopadají a znovu a znovu roztáčejí přemýšlení o tom, zda nemluvíte marťansky. Sedíte za stolem a na zádech se vám plní batoh tíhou zodpovědnosti. Ale…..

Nemusíte v tom být sami!

Pojďte se přidat ke skupině lidí, kteří si možná stejně jako vy kladou tyto otázky:

Jaké další dovednosti potřebujeme pro vedení školy a týmu?

Jak co nejlépe zvládnout profesní změnu? 

A co si počít s tím, v čem se necítíme silní?

Pojďte v podobně naladěné skupině poznávat sami sebe, hledat, v čem jste dobří a stavět si svůj vlastní styl vedení. S námi se můžete zastavit, sdílet, objevovat, tvořit a plánovat.

Pojďte se společně setkávat v kurzu Jak vést školu.

 

Pro koho kurz je?

Pro všechny ředitele škol, jejich zástupce a talenty na tuto manažerskou pozici, kteří cítí, že se ještě dále mohou zlepšovat ve vedení lidí a organizací. 


O čem to bude?

 

1.den

Ředitel jako strážce hodnot

Kdo ovlivňuje práci ředitele? Jak udržet rovnováhu mezi různými zájmy a potřebami?

Společně se podíváme na skupiny, které mají vliv na vaši organizaci. Prozkoumáme jejich potřeby a budeme hledat cesty, jak je naplňovat. Zjistíme, jak je v tomto procesu užitečná vize.

 

2.den

Změnou sebe ke změně ostatních

Jaké nároky na nás vlastně klade řídící role? Jaké jsou principy práce na sobě v dlouhodobém měřítku? Prozkoumáme fixní a růstové nastavení našeho přemýšlení a ujasníme si, jaký vliv může mít náš profesní vývoj na ostatní členy týmu. 

 

3.den

Zamilujme si zpětnou vazbu

Jak účinně a bezpečně poskytovat zpětnou vazbu? Jak vytvářet podmínky pro přijetí zpětné vazby?

Vyjasníme si rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou, budeme trénovat popisný jazyk. Prakticky vyzkoušíme sestavení zpětnovazebního dotazníku a podíváme se na způsoby, jak ho vyhodnocovat a plánovat na základě získaných informací.

 

4.den

Síla spolupráce v týmu

Jak vést efektivně porady? 

Podíváme se na to, jak tento čas co nejlépe vytěžit. Tak, aby společná práce podporovala rozvoj celé organizace. Ujasníme si rozdíl mezi řízením skupiny a týmovou spoluprací a naučíme se užitečné techniky pro vedení porad.

 

5.den

Umění rozhovoru  aneb rozhovor jako nástroj rozvoje

Všímáte si toho, co funguje, nebo se zaměřujete spíše na to, co nejde?

Budeme se učit, jak pracovat s tzv. ne-problémem a přicházet k řešení mnohem rychleji, než je běžné.   

Podíváme se na rozhovory s lidmi z týmu jako na příležitosti k rozvoji jejich i celé organizace.  

 

6.den

Předávání zodpovědnosti jako cesta udržitelnosti

Jak se neuvařit? Jak delegovat? Jaké podmínky potřebujeme pro spolupráci všech?

Budeme hledat místa, kde můžeme vytvořit nové cesty, které umožní rozprostřít zodpovědnost na tým. Zjistíme, jak rozvinout základní předpoklady a dovednosti, které delegování vyžaduje. 

….a zakončíme kurz!

 

Na každé téma se podíváme z hlediska mentálních vzorců a dobré praxe. Budeme tedy prozkoumávat  naše myšlenková nastavení a zároveň získávat konkrétní manažerské dovednosti a nástroje pro dobré vedení školy.

Pro zájemce nabízíme možnost rozšíření o individuální koučink a mentoring.


Rozsah kurzu:

6 výukových dní – 48 hodin prezenčně

12 hodin samostudia www.learn2change.cz – kurz základy koučování (pro vedení rozhovoru).


Podmínky pro získání certifikátu:

  • 80% účast
  • Zpracování plánu svého osobního rozvoje

Termíny:

4. – 5.4. 2024

16.5. 2024

 3.6. 2024

 3.10. 2024

 6.11. 2024


Cena:

21.000,- + DPH  zvýhodněná včasná platba do 31.12.2023

25.000,- + DPH 

Platbu je možné po dohodě rozdělit do splátek.

Při účasti dvou a více lidí z jedné školy sleva 10% na osobu.


Jak se přihlásit:

Vyplněním přihlašovacího formuláře na této stránce.


Podmínkou  účasti v kurzu je souhlas s obchodními podmínkami:

Pokud není dohodnuto jinak, je třeba zaplatit za kurz před jeho zahájením, nejdéle do 31.3. 2024.
Závazným přihlášením do kurzu se účastník zavazuje uhradit celkovou částku za kurzu dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na kurzu vzniklé na straně účastníka v jeho průběhu.


Místo:

Tereza, vzdělávací centrum z.ú.

Haštalská 756/17

110 00 Staré Město


Lektorky:

Klára Lauritzenová lauritzenova@systemicky-institut.cz.

Více o Kláře na https://www.systemicky-institut.cz/cs/lide/.

Pavla Seidlerová p.seidlerova@seznam.cz, tel. 604706376.

Více o Pavle na www.mentorskapodpora.cz.


Přihláška na akci:

Jak vést školu

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do kurzu je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu