Já a vnitřní svoboda – rodinné konstelace

Zvu vás na setkávání v kruhu lidí, kteří na sobě chtějí pracovat. Především pomocí rodinných a organizačních konstelací budeme pracovat na čemkoli, co je pro vás osobně důležité. Může jít o vztahové záležitosti v rodinném i pracovním životě, ztrátu smyslu v našich činnostech, přemíru povinností a nedostatek času na sebe, touhu po naplnění svého potenciálu, zdravotní problémy či cokoli jiného.

Klademe důraz na bezpečné prostředí, ve kterém se žádný z vás nemusí obávat se otevřít a sdílet svá přání, trápení i strachy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že naše setkání bývají velmi silná, lidská a osvobozující.

Program bude určen výhradně vašimi potřebami. Přinášejte tedy vaše témata a my ostatní vám budeme k dispozici se vším, co umíme a můžeme nabídnout.

Každé setkání se bude odehrávat vždy od 14,00 do 18,00 hodin v těchto datech:

Pá 10. května 2024

Pá 14. června 2024

Budeme se potkávat v Centru Šestý smysl, v Široké ulici č. 14 na Starém Městě v Praze 1.

“Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.“ (Gail Sheehy)

Program jsem nazvala „Já a vnitřní svoboda“, protože věřím, že růst člověka je především o jeho sebepoznání a sebepřijetí, které ho osvobozuje a dává mu sílu a odvahu jít životem svou vlastní cestou. Ale nazvat bychom ho samozřejmě mohli jakkoli jinak. Anebo vůbec nijak…


Kouč a konstelátor: Klára Lauritzenová

25 let zkušeností práce s lidmi. Akreditovaný kouč supervizor (nejvyšší stupeň). Výcviky: Systemické koučování (5 let), Systemická terapie (4 roky), Gestalt terapie (4 roky), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK), European Appreciative Inquiry meetings (2010 – 2014: Řecko, Nizozemí, Francie, Itálie, ČR, Švédsko, Tanzánie), Foundation Course and Applied Course (Centre for systemic constellations, Londýn—2016 a 2017), COLPI (The whole partnership—2018), Aura škola (2018-19), Darja Shiatsu School (2019-22). Více na www.systemicky-institut.cz.

„Prázdná je řeč „toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest. Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.“ (Epikúros ze Samu)


Cena za účast na jednom setkání pro soukromé plátce:

2 400 Kč (včetně DPH)

Cena za účast na jednom setkání pro firemní plátce:

2 400 Kč (+ DPH)

Cena je vždy splatná dopředu.

Malé občerstvení je započteno v ceně.

Při neúčasti nelze požadovat vrácení peněz, ale lze za sebe poslat náhradníka.


Kontakt:

lauritzenova@systemicky-institut.cz

„Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycené smysly a duše potřebná k růstu.“ (Karel Čapek)

Přihláška na akci

Já a vnitřní svoboda – rodinné konstelace

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.