Koučování jako změnový projekt (4)

 „Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi?“ (T. S. Eliot)

Místo diagnózy hledání síly a potenciálu ke změně

Tradiční poradci přicházejí do firmy a začínají hodnotit co je správně a co je špatně vzhledem k normám, jež reprezentují. Zjištěné odchylky pak navrhují řešit způsoby, které se jim (nebo někomu jinému) již někde jinde osvědčily. Zkušenosti s takovým přístupem jsou ovšem často velmi tristní, návrhy zůstávají na papíře a do reálného života společnosti se většinou nedostanou. Proč tomu tak je? Připravené modely (jakékoli – ať už TQM, BPR, 6 Sigma a další) jen málokdy korespondují s potřebami organizace a realitou prostředí, ve kterém se nachází. Nevyrostou-li tyto principy těchto modelů „zevnitř“, z vnitřní potřeby a angažovanosti pracovníků, jsou odsouzeny k neúspěchu. Z tohoto důvodu je tradiční poradenství již několik let na ústupu. V dnešní informační době se začíná konečně bořit mýtus, který praví: čím více mám informací, tím více odstraňuji neurčitost. Je to právě naopak! Jistě to potvrdí i vaše vlastní zkušenost. Čím více máme informací, tím více se nabízí možností a vzrůstá chaos – a s tím právě dokážou moderní systemické přístupy pracovat (viz. předchozí část „Nebojte se chaosu“ v minulém čísle).

Systemický přístup v práci s lidmi a sociálními systémy nepoužívá diagnostiku. Systemický poradce nepříchází s představami „co je správné a co ne“, nepříchází s normami, s potřebou hodnotit. Kritériem posuzování čehokoli je užitečnost – avšak ne v očích poradce, ale vycházející ze zkušeností lidí v dané firmě. Ti nejlíp vědí co u nich funguje a co ne a také mají realističtější představu o tom, co by mohlo a nemohlo být funkční v budoucnosti. Znají své silné i slabé stránky, příčiny úspěchů i chronické problémy. Systemik pak pomůže lidem si tyto znalosti uvědomit a dát je dohromady tak, aby se s nimi dalo smysluplně pracovat. V neposlední řadě také nabídne jiné pohledy na známé skutečnosti a rozvíjí tak schopnosti lidí ve společnosti využívat mnohem lépe to, co už mají, vědí, umí..

 

Předprojekt

Abyste pochopili základní koncept a principy systemických změnových projektů, poskytnu vám následující příklad. Před každým změnovým projektem vytváříme takzvaný předprojekt, který zahrnuje odpovědi na klíčové otázky a stanovení cílů a prostředků změny. Z následujících otázek a vysvětlení jejich významu tedy můžete usuzovat na principy systemického přístupu k firemním změnám:

 1. Jaké jsou dlouhodobé (vize 3 – 5 let) a střednědobé (2 – 3 roky) cíle společnosti?
  Vše, co se ve firmě děje, mělo by směřovat k naplnění jejího smyslu. Smyslem podnikatelské společnosti je naplňovat potřeby jejích majitelů (což je většinou dosažení zisku) prostřednictvím naplňování potřeb zákazníků. To vše s respektováním potřeb státu. K tomu společnost plánuje strategii, a to jak dlouhodobou, tak krátkodobou. Tyto strategické cíle jsou tudíž nejdůležitějším rámcem pro vytvoření a zavedení jakýchkoli změn. Profesionální poradce potřebuje dobře pochopit tento rámec, aby mohl uvažovat v dostatečně širokém kontextu.
 2. Jaký je přístup vedení společnosti k podnikání?
  Zde se jedná o dva základní možné přístupy: nazvěme je operativní a strategický. Operativní přístup spočívá v naprostém podmínění veškerých firemních aktivit a investic krátkodobým finančním výsledkům; s takovým myšlením se podstatné změny ve firmě dělají těžko – je to vlastně téměř nemožné. Systémová změna přináší nejistotu a je časově náročná: abychom toto přijali, musíme přemýšlet strategicky a někdy i dokázat akceptovat dočasné problémy či dokonce snížení výkonnosti. Výzvy typu „potřebujeme to rychle změnit“ v případě, kdy jde o změny systémové, jsou nesmyslné a kontraproduktivní. Přístup vedení společnosti k podnikání je pak totiž stejný jako její přístup k poradcům: v prvním případě očekávají rychlé měřitelné výsledky; ve druhém případě jsou schopni využít know-how poradců k výsledkům, které jsou sice zaručitelné, ale ne přesně naplánovatelné (přes „měkké“ změny se dostaneme k „tvrdým“ výsledkům). To vyžaduje komplexní uvažování v širších souvislostech a mnoha kontextech.
 3. Jak lidé ve společnosti vnímají současnou firemní kulturu a systém řízení, jak se ve firmě cítí?
  Posuzujeme-li něco, vždy to posuzujeme z hlediska pozorovatele. Máme-li tedy o něčem něco říci, je důležité vždy vědět kdo to říká. Má-li se změnit firemní kultura a systém řízení, musí ji změnit lidé uvnitř firmy. Proto je důležité, aby oni byli posuzovateli současného stavu. Jinými slovy – ve firmě to je takové, jak to popisují její zaměstnanci – to je realita. Kromě toho, jak se lidé ve firmě cítí, má jednoznačnou vazbu na jejich pracovní výkony.
 4. Jaké jsou silné stránky společnosti? Na čem je možné stavět? Co by mělo zůstat zachováno?

Jde o takzvanou pozitivní diagnostiku. Člověk i firma nejlépe porostou, dokážou-li co nejvíce zužitkovat svých předností. Upozorňováním na chyby a problémy nevytváříme žádný užitečný potenciál k jejich odstranění. Soustředěním na problémy zvyšujeme jejich význam a snižujeme možnosti hledání zdrojů k jejich řešení. Dokážete si to jistě představit sami – když budete s někým neustále probírat jeho problém, stane se více viditelným, více reálným, více bolestným. Představte si, že vás někdo stále upozorňuje na vaše chyby.. K řešení problému tím zpravidla moc nepomůže. Ale budeme-li prostě ještě lépe dělat to, co už děláme dobře, snadněji a rychleji dosáhneme lepších výsledků.

Příklad z praxe:

V jedné společnosti neustále řešili zmetkovitost výrobků. Uspořádali nesčetně pracovních workshopů, snažili se na problém nahlížet z mnoha stran. Všichni již z toho byli unavení a otrávení, protože žádoucí výsledky se stále nedostavovaly. Jednou ovšem přišel ředitel společnosti s nápadem: Pojďte teď zapomenout na to, co vyrábíme. Pojďte si představit, jak by měl vypadat úplně nový výrobek, co by se vám líbilo, co by vás bavilo vyrábět. Všichni se uvolnili a popustili uzdu své fantazii.. Jistě uhádnete, co se stalo. Tím, že se přestali zabývat problémem a rovnou vytvářeli novou „realitu“, dostali se tam, kam potřebovali. Přišli na souvislosti a možnosti, které je do té doby nikdy nenapadly. Během jednoho workshopu se tak dostali mnohem dál než za přechozího půlročního snažení.

 1. Představte si svoji společnost za rok či dva – co se musí změnit a co naopak ne?
  Tato otázka se obsahově neliší od předchozí, ale je více a konkrétněji zaměřená na vybrané časové období. Odpověď již bude obsahovat konkrétní měřitelné cíle.
 2. Jak velké prostředky je společnost ochotna investovat do změnového projektu?

Zde nejde pouze o finanční prostředky. Velmi často naopak nejsou tím hlavním problémem. Chceme-li dosáhnout skutečné změny, bude vyžadovat osobní nasazení mnoha lidí, a to zejména vedení. Největší investicí je tudíž často čas lidí. Pokud vedení není ochotno věnovat dostatek času změnovému projektu, odsuzuje ho předem k nezdaru. Je to stejné jako v partnerství muže a ženy – chceme-li ve vztahu něco změnit, musíme do změny investovat.

Jaké podmínky tedy musí být splněny, aby změnový projekt mohl vůbec začít? Stručně shrnuto: vedení podniku musí být ochotno investovat do projektu dostatečné množství prostředků (čas a peníze), musí mít jasno ve svých strategických záměrech a být schopno ponechat mnohá rozhodnutí na zaměstnancích. A mít odvahu čelit nejistotě a riziku, tedy víru v úspěšnost projektu.

Když se podíváte na výše zmíněné otázky, zjistíte, že zrovna takové kladou často koučové svým partnerům během koučování: Čeho chcete dosáhnout? Jaké jsou vaše silné stránky? Co vám pomůže v dosažení vašich cílů? Nejprve pomáháme uvědomit si potřeby, stanovit užitečné a reálné cíle a pak podporovat a zkompetentňovat naše partnery ke jejich dosažení. Čím jsou kompetentnější, tím se mění úloha kouče/poradce – od předávání nezbytných znalostí (například právě o tom jak fungují systémy) až k partnerskému doprovázení na jejich cestě. Přístup ke změně sociálního systému je stejný jako přístup ke změně člověka – je to obraz téhož. Ani jinak nemůže být, z hlediska teorie systémů.

 

Objednávka zadavatele

Protože systemický poradce není expertem na problémy zákazníka, tedy poradcem v tradičním slova smyslu, čím tedy je? Už to víte – koučem. Chce-li napomoci změně, místo vlastního zhodnocení situace a následné rady klade otázky. Zjištuje, co firma potřebuje a kam se chce dostat. Jak již bylo řečeno, rámcem pro veškeré změny je strategie společnosti. Ta by měla být určena nejvyšším vedením firmy, někdy ve spolupráci s vlastníky nebo se zaměstnanci či zákazníky. Z ní se odvíjejí veškeré další cíle. A s těmi pracuje profesionální kouč. Aby byla jeho práce účinná, musí velmi dobře potřeby firmy poznat a pochopit („procítit“). To se děje prostřednictvím takzvaných objednávek zadavatele. V manažerské hierarchii pracuje vedení společnosti s objednávkou vlastníků a každý manažer z ní pak vychází při tvorbě vlastních objednávek na své pracovníky. Kouč se do tohoto procesu přirozeně napojuje. S nadřízenými vyjednává cíle, kterých má při práci s pracovníky dosáhnout. Tímto způsobem se výrazně zvyšuje úspěšnost naplňování podnikatelských cílů společnosti. A především v tom je celé kouzlo změnových projektů.

Příště: Vytváření rámců pro změnu: začít se musí odshora. Koučování vrcholných představitelů firem.