Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací – GESTALT

Vize: pomáhat lidem stát se vědomými bytostmi, aby dosáhli svého štěstí a zároveň dokázali účinně pomáhat ostatním.

 

Chcete se stát zralým a moudrým člověkem, který je inspirací pro ostatní? Chcete docílit mistrovství v práci s lidmi? Pak je tento výcvik právě pro vás. Program je tříletý, ale každý ročník má samostatný tvar, nemusíte se tedy zavázat k účasti v celém výcviku. Toto je pozvánka do 2. ročníku, do kterého se můžete přihlásit, pokud máte za sebou jakýkoli alespoň základní výcvik v pomáhající profesi (např. výcvik koučování).

Program vám umožní na sobě kontinuálně pracovat do hloubky a rozvojem své osobnosti vytvořit dostatečnou vnitřní sílu pro sebe i pro ostatní. Dále vám poskytne ucelené vzdělání a dovednosti pro práci s lidmi.

 

Cílová skupina:

Všichni, kdo jsou připraveni na sobě poctivě pracovat a chtějí také umět skutečně účinně pomáhat ostatním. Program je koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zkušené profesionály tak pro ty, kdo se na dráhu pomáhajícího profesionála teprve připravují.

 

Základním zdrojem 2. ročníku je gestalt přístup

Metody práce: Zážitková práce s jednotlivcem i se skupinou (práce v dialogu „tady a teď“, sebereflexní aktivity, práce s tělem). Domácí samostudium.

 

Přednosti našeho výcviku:

* Budeme pracovat v hloubce (i na podvědomé a nevědomé úrovni) a zároveň dostanete jasnou koncepci, návody a techniky, včetně ucelené teorie.

* Součástí výcviku je i dobře zpracovaný e-learning s veškerou teorií a bohatou škálou příkladů z praxe.

* Budete rovnoměrně rozvíjet jak svoji intuici, pracovat se svým tělem, emocemi a pocity, tak svoji sebereflexi, tedy pracovat se svým myšlením.

* Vaši průvodci vám budou hojně ukazovat svoji práci, abyste se mohli inspirovat jejich zkušenostmi při hledání vlastní cesty.

* Lidé jsou do skupiny vybraní tak, aby se navzájem inspirovali a obohacovali a pokud možno vytvořili celoživotní přátelství.

 

Cíle tohoto ročníku:

* Myšlení: najít své místo v životě, své poslání, stavět na svých silných stránkách

* Dovednosti: umět vést rozhovor s gestalt přístupem

 

Rozsah ročníku:

Prezenčně 144 hodin (tj. 18 dní), z toho s lektory 16 dní a 2 dny ve svépomocných skupinách a cca 40 hodin samostudia (e-learning).

 

Data konání tohoto ročníku (Praha):

První setkání: 26. – 27. září 2024 (čt, pá)

Druhé setkání: 17. – 18. října 2024 (čt, pá)

Třetí setkání: 16. listopadu 2024 (so)

Čtvrté setkání: 19. prosince 2024 (čt)

Páté setkání: svépomocná skupina (prosinec, leden)

Šesté setkání: 24. – 25. ledna 2025 (pá, so)

Sedmé setkání: 7. – 8. března 2025 (pá, so)

Osmé setkání: svépomocná skupina (březen, duben)

Deváté setkání: 10. – 11. dubna 2025 (čt, pá)

Desáté setkání: 5. – 6. června 2025 (čt, pá)

Jedenácté setkání: 11. – 12. září 2025 (čt, pá)

 

Zapište si do svých kalendářů! :-)

 

Data konání 1. ročníku, program, lektoři a další informace najdete na samostatném místě – stačí kliknout na příslušnou ikonu na úvodní stránce tohoto webu.

 

Místo konání:

Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1 – Staré Město.
Dole na zvoncích šipkami najeďte na Šestý smysl a zvoňte – bzučákem otevřeme dveře a pak je to v 1. patře po levé straně.

 

Harmonogram setkání:

Každý den 9 – 17 hodin.

 

Cena za jeden ročník:

42 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce. Platby je možno rozložit do splátek.

Včasná platba do konce června 2024: 39 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce. Tuto částku je třeba uhradit celou najednou.

 

Program

Učíme se koncepčně a celistvě tak, aby každý účastník rozvíjel rovnoměrně svoji mysl i intuici. Program je tedy pestrý, většinu času zážitkový. Učíme se od sebe navzájem, jsme si inspirací i oporou. Vše je nejprve koncepčně pochopeno myslí, a poté prakticky vyzkoušeno. Teorie se postupně zvnitřňuje.

 

Obsah tohoto ročníku:

  • gestalt přístup – zdroje a hlavní přínosy; principy: tady a teď, existenciální princip; zážitková práce s tělem
  • vedení rozhovoru s gestalt přístupem; otázky v gestalt terapii; fenomenologický princip
  • princip jednoty protikladů; sebepojetí a polarity vlastností (horní a dolní pes); podosobnosti a vnitřní konflikt – a práce s ním
  • kontaktní procesy (introjekce, projekce, retroflexe, deflexe, proflexe), jejich rozeznávání v komunikaci a práce s nimi
  • paralelní procesy; přenos a protipřenos; stín a projekce
  • gestalt techniky (horká židle, dvě židle ad.); kreativita a experimenty v práci s klientem
  • nedokončené záležitosti v našich životech; gestaltistický výklad snů
  • figura a pozadí, selektivní vidění; slepá ulička v procesu; paradoxní teorie změny
  • teorie pole; já v poli (self) a sebeorganizující se pole; kontaktní cyklus
  • praktické zkoušky – vedení pomáhajícího rozhovoru s gestalt prvky

 

Certifikát:

* min. 80% účast (možnost náhrad)

* práce před skupinou v roli klienta i v roli pomáhajícího profesionála

* závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu min. 4 000 slov

* kazuistika v rozsahu min. 2 000 slov

* praktická zkouška (vedení rozhovoru)

 

E-learning:

K dispozici v rámci ceny je rozsáhlý e-learning, který slouží k přípravě na jednotlivá setkání
a jako doprovodný teoretický materiál. Obsahuje velké množství praktických příkladů
a know-how z mnoha desítek let praxe s klienty.

 

Průvodci :


* Klára Lauritzenová
—umožní vám cítit se v klidu a bezpečí a propojit se s tím, co nás přesahuje. Poskytne vám vše, co se za 25 let práce s lidmi naučila. Umí dodržovat koncepci a řád a zároveň pracovat s intuicí a jít velmi do hloubky. Má na starosti většinu setkání a z programu především rozvoj osobnosti.

 * Ladislav Dvořák—pracuje přes 20 let s klienty jako průvodce jejich životem, jehož cílem je učit je žít v přítomném okamžiku a přitom spojovat pravou a levou hemisféru, zkušenosti a intuici a duchovní rozměr s naší fyzickou existencí. Jeho hlavním zaměřením je právě gestalt přístup.

* Hana Jansová – je gestalt psychoterapeutka, průvodkyně krajinou vnitřní i vnější, lektorka ženských seminářů, zpěvačka, poutnice a životní koučka. Pohybuje se na různých úrovních ponoru – od krizové intervence přes psychoterapii k live koučinku a duchovnímu doprovázení.

 

Přihláška na akci:

Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu