Výcvik koučování III. – na cestě k mistrovskému koučování

Milí přátelé koučové,

Všichni se na naší cestě životem vyvíjíme a my profesionálové v práci s lidmi to musíme dělat neustále, a za pomoci zkušených kolegů.

S přibývajícími zkušenostmi stoupají naše nároky na rozvojové akce. My vám nabízíme otestovat naše i vaše hranice ve výcviku pro pokročilé kouče.

Podmínkou účasti je absolvování nejméně dvou výcvikův koučování v celkovém rozsahu minimálně 120 hodin a praxe v práci s lidmi.

Hlavní náplní programu je přátelská a rozvojová supervize vaší práce– naživo i na nahrávkách. Budeme partnersky diskutovat o možnostech zlepšení vaší práce, které povede ke kultivaci vašeho vlastního koučovacího stylua k posílení vaší vnitřní síly a sebejistoty. A ta pak zase přitáhne ty správné klienty. Rozbory niterných pohnutek pro vaše postupy vás výrazně posunou ve vašem osobnostním rozvoji i v práci s klienty – protože jak víte, tyto dvě věci jdou ruku v ruce.

Budeme pracovat ve velmi bezpečném prostředí, kde můžeme experimentovat a nebát se hodnocení. Věříme tomu, že nejlépe se učíme z pozorování vlastní práce.

Součástí programu bude také koučování supervizorek a vaše pozorování jejich práce.

Budete se učit na třech úrovních:

 • Osobnostní rozvoj, práce na vašich vlastních tématech
 • Rozšíření rejstříku znalostí a dovedností profesionálního koučování
 • Zážitky ze skupiny, využívání jejích zdrojů

Výcvik vedou Klára Lauritzenová a Magda Vašáková Loumová


Rozsah a struktura výcviku

48 hodin rozdělených jako 6 x 1 den.


Termíny

Čt 20. června (Magda Vašáková Loumová)

Po 9. září 2019 (Klára Lauritzenová)

Čt 10. října (Magda)

Po 11. listopadu (Klára)

Čt 12. prosince (Magda)

Po 9. března 2020 (Klára)


Harmonogram

9 – 17 hodin


Místo konání

Systemický institut, s.r.o.

Břehová 1, Praha 1 – Staré Město


V programu se navíc naučíte:

 • Používat systemické konstelace v individuální práci s klientem
 • Používat kognitivně-behaviorální přístup pomocí metody SPACE
 • Objevovat a využívat magii, umění a kreativitu v koučování
 • Objevovat a využívat své vlastní dary a talenty pro koučování

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

K výcviku dostanete také teoretické podklady.Podmínky pro získání certifikátu

 • 100%ní docházka na výcvik (možnost náhrad ve formě více supervizních hodin)
 • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
 • Plná úhrada výcviku
 • Certifikát z předchozího výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.Přihláška

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře.


Cena

38 000 Kč + DPH

Samoplátci: 38 000 Kč včetně DPH

Cena je splatná před zahájením výcviku a v případě absence se stává storno poplatkem.

Součástí ceny je přístup do e-learningového kurzu s množstvím praktických aktivit pro práci s jednotlivcem i se skupinou.


E-learningový kurz

V případě zájmu si můžete zopakovat základy systemického přístupu v koučování ZDARMA na www.learn2change.eu. Na tomto webu je i kurz systémového myšlení, který je pro kouče rovněž velice užitečný.


Dotazy

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz.

Moc se těšíme na to, že se k nám připojíte na naší společné, dobrodružné a hluboké cestě za plným životem.

Přihláška na akci

Výcvik koučování III. – na cestě k mistrovskému koučování

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu