Systémové myšlení pro manažery

Rozvojový program

Motto: „Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi?“ (T. S. Eliot)

Jak dosahovat lepších výsledků a přitom méně pracovat? Může být tento člověk mým vhodným nástupcem? Jak si stojí moje pozice v nové situaci? Co s problematickým členem týmu? Mám do firmy přijmout další společníky nebo ne? Mám se ještě snažit nebo raději odejít?  Jak zvládnout nároky v zaměstnání a moji potřebu odpočinku? … a stovky dalších otázek se honí hlavami náš všech …

Náš cyklus workshopů slouží k tomu, abychom na ně nalézali odpovědi. Pomocí organizačních konstelací, koučování a bálintovských skupin budete mít možnost najít odpovědi na svoje otázky.

V bezpečném, profesionálním a vlídném prostředí.

Jak o  kurzu řekli někteří z účastníků:

„Postupná gradace témat až k ohňostroji myšlenek … a energie. Terapeutická skupina pro podnikání v 21. století. Prolnutí lidského a firemního údělu.“

„Teď po ukončení kurzu mám pocit bohatství. Jsem plná myšlenek, nápadů a pocitů, některé jsou příjemné, některé bolí, ale o to jsou intenzívnější. A to vše navíc umocňuje Klára nejen způsobem, jakým to vede, ale i svým postojem. Jsem přesvědčená, vím to, že i s větším odstupem času budu mít neustále v sobě energii, kterou jsem absolvováním kurzu získala…“

„Otázky, které byste si sami nepoložili. Odpovědi, které dlouho rezonují. A zase ta síla skupiny…“

„Úžasný tým kolegů s Klářinou moderací. Oceňuji „svobodu“ v pojetí kurzu, nenásilná plynutí bez tlaku a přitom zachování efektivity. Zajímavá témata, přínosná pro život (nebyla to jen teorie).“

 

Jste součástí mnoha systémů a umíte se v nich pohybovat. A přesto nastávají situace, kterým nerozumíte nebo nevíte, jak je řešit. K tomu potřebujete systémům nejen rozumět, ale využít i své intuice.

Dá se intuice rozvíjet? Ano, například zkušeností z vlastních zážitků. Tento cyklus workshopů je zaměřen právě především na zážitkovou práci se systémy, nejčastěji formou bálintovských skupin a organizačních konstelací.

Při nich se nám otevírá svět ve své komplexnosti a zároveň jednoduchosti. Všechno souvisí se vším. Jak řekl jeden z účastníků:

„Konstelace mi dopředu ukázala něco, co se pak doopravdy stalo – ačkoli se mi tomu nechtělo věřit. Ale vlastně to všechno dává dokonalý smysl…“

Program je do značné míry postaven na vlastních tématech účastníků. Každý by tedy měl být připraven otevřít svá témata a za pomoci kouče a konstelátora a ostatních se na ně systemicky podívat.

Program dále obsahuje:

  • Systemické zákony – principy, podle kterých funguje každý sociální systém
  • Tajemství a úskalí změnových projektů
    v organizacích
  • Jak a proč fungují tzv. svobodné firmy

 

Rozsah programu:

5 x 1 den (vždy 9 – 17 hodin)


Termíny:

I. 11. prosince 2020
II. 22. ledna 2021
III. 19. února 2021
IV. 26. března 2021

V. 27. května 2021 (pozor, čtvrtek!)

Cena a platební podmínky:

38 000 Kč + DPH

  • K ceně je možné připočítat 1 500 Kč (+ DPH), pokud chcete zároveň získat i přístup do placené části I. dílu e-learningového kurzu Systémové myšlení (www.learn2change.eu)

E-learningový kurz se s prezenčním kurzem téměř nekryje a jeho zakoupení není podmínkou účasti na prezenčním kurzu. Do části kurzu můžete nahlédnout zdarma a bez registrace.

Cena pokrývá i náklady na kávové přestávky, pronájem prostor a písemné materiály pro účastníky.

Účastník je přihlášen do kurzu vyplněním a zasláním přihlášky na webu www.systemicky-institut.cz (za informací o kurzu) a zaplacením buď včasné platby, nebo v případě plné ceny minimálně dílčí faktury ve výši 20 000 Kč. Tyto částky se zároveň stávají storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je dofakturován zbytek částky. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.


Místo konání:

Systemický institut, s.r.o., Břehová 1, Praha 1 – Staré Město.


Cyklem workshopů vás provede Klára Lauritzenová

Přihláška na akci

Systémové myšlení pro manažery – organizační konstelace

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu