Cyklus online workshopů (nejen) pro kouče

Koučování, supervize a psychologická témata (nejen) pro kouče

 

listopad 2023  –  březen 2024

 

Rádi na sobě pracujete a rozvíjíte svoji osobnost? Nebo jste praktikující koučové a rádi byste získali ještě více zkušeností a klientů? Pojďte se s námi pravidelně setkávat a učit se „naživo“ a prakticky. Budete sledovat práci zkušeného kouče s klientem a poté ji rozebírat. Můžete přinést svá témata do supervize a klást jakékoli otázky. Budete se zamýšlet nad jednotlivými tématy, se kterými se všichni v životě a tudíž i při koučování setkáváme. A poučíte se ze zkušeností jedné ze služebně nejstarších kouček na našem trhu. Online forma vám umožní být velmi aktivní nebo jen poslouchat  –  podle toho, jak se vám bude chtít.

 

1. 13. listopadu 2023 pondělí Jak se lépe poznat – enneagram I.
2. 5. prosince 2023 úterý Jak se lépe poznat – enneagram II.
3. 4. ledna 2024 čtvrtek Jak pracovat s časem – čas jako zdroj
4. 1. února 2024 čtvrtek Výběrem k úspěchu – pákový efekt
5. 4. března 2024 pondělí Spolupráce na vyšší úrovni

 

Všechna setkání se uskuteční od 16,00 do 18,30 hodin na platformě Zoom. Link vám bude zaslán před každým setkáním.

Budeme tedy mít 5 online setkání v délce 2,5 hodiny. Setkání na sebe nenavazují, takže se můžete zúčastnit všech, nebo jen některých.

 

Program

Program bude vždy upraven podle zájmu a aktivity účastníků. Nejvíce se naučíme z praxe, proto budeme upřednostňovat rozhovor koučky s klientem, supervize, dotazy a diskusi. Pro ukázku koučování tedy potřebujeme vždy alespoň jednoho z účastníků v roli klienta  –  může přijít s jakýmkoli tématem. V případě, že nebude žádný takový zájemce, bude program sestávat z předávání zkušeností práce koučky se zaměřením na jednotlivá témata, sebereflexních aktivit účastníků a jejich práce ve dvojicích či malých skupinkách.

 

 1. Jak se lépe poznat – enneagram I.
  Myslíte spíš břichem, srdcem nebo hlavou? Nejstarší a nejkomplexnější model lidské psychiky je důležitým nástrojem sebepoznání a pomůže vám tudíž v dalším rozvoji vaší osobnosti. Nabízí devět různých typů osobností, které se odlišují svým způsobem myšlení, cítění a chování. Pomocí testu určíte svůj typ a pomocí dalších informací si uvědomíte, jak ovlivňuje váš život, jak lépe využít svých silných stránek a lépe zpracovat svá slabší místa.
 2. Jak se lépe poznat – enneagram II.
  Tento workshop můžete absolvovat i bez účasti na předchozím. Nabídnu vám jiný test k určení svého typu a budeme se dívat na enneagram z dalších úhlů pohledu. Jaké chování u jednotlivých typů je nezralé, normální a jaké vznešené? Jaký je váš hlavní „hřích“ a jak se ho vyvarovat? Co je pro vás výzva? K jakým obranným mechanismům máte tendenci? Ale i jaká barva patří k vašemu typu?
 3. Jak pracovat s časem – čas jako zdroj
  Většinou s časem jako se zdrojem cíleně nepracujeme. Kromě toho, že ho máme málo a snažíme se o jakýsi time management. My se podíváme na čas z hlediska metafyzického – rozlišíme čas cyklický a lineární a povíme si o tom, jak s tímto rozlišením pracovat. A jak nakládat s časem tak, abychom měli co nejvíc energie? Kdy se vyplatí vzít rychlost jako konkurenční výhodu a kdy naopak nechat věcem čas?
 4. Výběrem k úspěchu – pákový efekt
  „Dejte mi pevný bod a já pohnu zemí.“ Všichni známe Paretovo pravidlo, ale málokdo s ním cíleně pracuje. Dáme si spoustu inspirativních příkladů, jak pákový efekt v práci funguje, což by vám mělo pomoci najít si tu svoji „páku“. Jde o to, získat s malou investicí co nejvíce. Často se pákový efekt skrývá ve změně myšlení! A povíme si něco o architektuře výběru, která by vám zase měla pomoci přitáhnout více zákazníků.
 5. Spolupráce na vyšší úrovni
  Žijeme v představě, že spolupráce je běžná a jednoduchá. Běžná možná je (tedy pokusy o ní), ale jednoduchá vůbec ne! Skutečná spolupráce totiž vyžaduje poměrně zralé osobnosti – nejde totiž o nic menšího než o důvěru a vztahy. A tam se promítají naše vzorce myšlení a chování. Proto spoluprací rosteme. A spolupráce sama o sobě je pákovým efektem, pokud dobře funguje. K tomu je potřeba, aby byla rovnováha mezi dáváním a braním – a tu také budeme společně zkoumat. A uděláme si malý test, abychom zjistili, jaké co nám stojí v cestě k dobré spolupráci.

 

Na začátku každého setkání se všichni uvítáme, abychom věděli, kdo je v „prostoru“. Dále mohou účastníci zůstat připojeni obrazem i zvukem, nebo se „vzdálit“ a pouze poslouchat, podle chuti. Pouze při případném rozdělení do dvojic či skupinek je pochopitelně třeba se opět připojit:.). Budeme dbát na bezpečné prostředí pro každého.

 

Kouč

Klára Lauritzenová

 

Ceny

Cena jednoho setkání: 1 100 Kč + DPH (tj. 1 331 Kč)

Cena celého cyklu: 4 500 Kč + DPH (tj. 5 445 Kč) – vychází na 900 Kč + DPH za jedno setkání a je třeba ji zaplatit do 31. října 2023.

Součástí ceny je i přístup do e-learningového kurzu Psychologická témata pro kouče na www.learn2change.eu. Tento kurz stojí 2 420 Kč, vy ho dostanete jako bonus zdarma, pokud zakoupíte celý cyklus online workshopů. Stačí se na příslušném webu registrovat. Navíc dostanete zvlášť písemné materiály k daným tématům.

 

To, v jakém jste životním postavení, není nic jiného, než v jakém stavu je vaše mysl.“
(
Dr. Wayne W. Dyer)

„Nedostatek a omezení mohou existovat jen když pro ně vytvoříme místo ve své mysli. A totéž platí pro hojnost a bohatství.“  (Bob Proctor )

Přihláška na akci

Koučování, supervize a psychologická témata (nejen) pro kouče

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.